Karate@Home

Lektion 1 - Kokutsu Dachi Shuto Uke


Kihon Ippon Kumite "Tenno Kata"


Jiyu Ippon Kumite "Kumite Kata"